| mijn dossier

Verdronkenoord 23 Alkmaar

€ 525.000 k.k.

WONEN, WERKEN EN GENIETEN! Dit prachtige grachtenhuis in Alkmaar, een rijksmonument, wordt uitstekend onderhouden. Met de charmante binnenstad van Alkmaar aan uw voeten geniet u van alle voordelen: winkels, het theater, musea, terrassen en scholen zijn op loopafstand of eenvoudig bereikbaar op de fiets (het NS station). Hier mogen wonen in dit karakterpand verrijkt zeker uw leven.
Wonen aan de gracht in Alkmaar is niet slechts mooi, het is buitengewoon bijzonder. Vanuit uw raam geniet u volop van het bruisende leven dat voorbijtrekt, langs een gracht vol monumenten. Tijd voor een bootje?
De huidige bewoner, een architect, bouwhistoricus en beeldenkunstenaar, heeft op de eerste verdieping een heerlijke werkkamer met uitzicht over de gracht. In de tuin bevindt zich ook een atelier. Dit huis en zijn atmosfeer lenen zich niet alleen voor wonen, maar ook voor werken.
Wonen zoals velen zouden willen maar weinigen kunnen, is nu mogelijk! Als u er niet permanent wilt wonen, biedt het huis de mogelijkheden. Het genereert het hele jaar door inkomsten, aangezien Alkmaar het hele jaar door gasten trekt.
Gebouwd in 1624, is het huis in 2024 vierhonderd jaar oud. Dankzij de restauratie is de historische sfeer in het hele huis voelbaar, waardoor het een gezellige en intieme woning is. Authentieke kleuren, materialen en indeling passen perfect bij de rijke geschiedenis van dit bijzondere huis.

INDELING
Begane grond:
Kom binnen! Direct valt op: een ruime hal waar de meterkast zich bevindt. Daarin voldoende groepen, de elektrische installatie van het huis is geheel vernieuwd en op orde. Hier is al zicht op geschilderde eiken balken die in het hele huis -aanwezig zijn. Maar wat het meest opvalt is het glas-in lood kunstwerk in de deur naar de woonkamer. Dit unieke raam is speciaal voor deze plek ontworpen en kan worden overgenomen.
Vanuit de hal betreedt u de woonkamer met een open keuken, waar een prachtig uitzicht op de gracht en de groene stadstuin zich ontvouwt. Bij mooi weer staat de achterdeur wijd open, en stroomt de natuur naadloos het huis binnen.
In de woonkamer knispert de gezellige gaskachel, en de warme kleuren vallen direct op, perfect afgestemd op de sfeer die een vier eeuwen oud huis met zich meebrengt. Omdat de betimmeringen en de trap recent zijn vernieuwd, heeft u de vrijheid om de kleuren en uitvoering naar uw eigen smaak aan te passen, een zeldzaamheid in vergelijking met de meeste grachtenhuizen waar het historische interieur onder de bescherming van het monument valt.
Het keukengedeelte is volledig in de stijl van het monument gebouwd, ingetogen en functioneel. Terwijl u kookt neemt u ook deel aan de gesprekken aan de keukentafel. Met zonnepanelen aanwezig wordt er op een inductiefornuis gekookt, maar de gasaansluiting is nog intact.
De tuin, een ware stadstuin, is direct toegankelijk vanuit de keuken. De bestrating is aangelegd in een bijzonder patroon met gele stenen die net zo oud zijn als het huis zelf. De achtergevel is in dezelfde kleur als enkele luxe rode gevels aan verschillende grachten. Het is heerlijk om al in de vroege zon te ontbijten. Met hoge begroeiing wordt de tuin ’s middags, wanneer de zon het warmst is, een heerlijke schaduwplek, ideaal voor buiten eten tijdens warme zomeravonden. Vanuit de tuin is het dakterras zichtbaar, waar u desgewenst kunt genieten van de zon in alle rust en privacy, aangezien er geen woning uitkijkt op de tuin.

Eerste verdieping:
Bereikbaar via een trap, past deze trap perfect bij de stijl van de 17e eeuw, maar indien gewenst kan deze eenvoudig worden aangepast. Op de verdieping bevinden zich de werk- of atelierkamer en de slaapkamer.
Het fantastische uitzicht op de gracht vanuit de werkkamer maakt deze ruimte bijzonder. Zet de ramen open en laat het buitenleven aan u voorbijtrekken; u voelt zich direct verbonden met de levendigheid buiten. De balken van het grachtenhuis zijn hier ook goed zichtbaar, wat bijdraagt aan een fijne en huiselijke sfeer.
Deze kamer biedt talloze mogelijkheden: een werkruimte, studio, hobbyruimte, salon, eigen praktijk aan huis, of atelier. Als u bijvoorbeeld twee extra slaapkamers wilt creëren of een tweede badkamer overweegt, behoort dat tot de mogelijkheden. We vertellen u graag meer over de opties.
Bijna verborgen in een houten wand bevindt zich de deur naar de master bedroom, waar op het plafond de originele afwerking uit een ver verleden te bewonderen is. De oker kleur past perfect bij de oude, wat paarsachtige kleuren van de overige wanden en vloer. Bij mooi weer baadt de kamer in heerlijk zonlicht door de grote ramen. Dit licht valt over de trap naar de begane grond door de open kozijnen met roeden.
Een van de ramen geeft toegang tot het zonnige dakterras, waar het al vroeg in het jaar aangenaam vertoeven is dankzij de windstille ligging tegen de achtergevel. Door de hoge begroeiing oogt deze buitenruimte opvallend groen voor een binnenstad.

Tweede verdieping:
Op deze verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer met bad. Alle ruimten zijn gelegen onder de 17e-eeuwse kap, waarbij de monumentale status van het pand op elke plek voelbaar is. De slaapkamer aan de voorzijde is uitgerust met een bedstede, terwijl ook de tweede slaapkamer ruim genoeg is. Met uitzondering van uw eigen kleur en smaak is deze kamer direct klaar om in te slapen.
De badkamer is compleet met een bad, douche, toilet en wastafel, passend in de stijl van de gehele woning. De tweede verdieping wordt verwarmd door radiatoren, en dit systeem kan indien gewenst worden uitgebreid naar alle woonlagen.

Tot slot:
Dit authentieke grachtenhuis omarmt met al zijn historische details het ideale wooncomfort. De locatie is eveneens voortreffelijk, met directe toegang tot de gezelligheid van de stad zonder geluidsoverlast of andere hinder te ervaren. Parkeren is eenvoudig met de aan te vragen vergunningen, vaak zelfs voor de deur, en de Schelphoekgarage op slechts 5 minuten loopafstand biedt een handige binnenparkeeroptie met de vergunning.
Verlangt u naar meer buitenleven? Achter de woning strekt zich een groene stadstuin uit, met aangrenzend een atelierruimte. Vanuit de slaapkamer op de eerste verdieping betreedt u een zonnig dakterras met veel privacy. Zet gewoon een stoel aan de gracht en wij voorspellen onvergetelijke momenten. Alle voorzieningen bevinden zich op loopafstand, inclusief het treinstation op slechts 10 minuten fietsen. De uitvalswegen rondom Alkmaar zijn gemakkelijk bereikbaar, met een snelle toegang tot de A9. Kom en ervaar dit goed onderhouden, knusse grachtenhuis.
Belangrijk is dat het huis technisch in uitstekende staat verkeert. De goten zijn vernieuwd en het buitenschilderwerk is goed onderhouden. Zonnepanelen en een batterij voor stroomopslag zijn geïnstalleerd, en achterzetramen zijn geplaatst bij een groot deel van de vensters. De cv-ketel, die regelmatig is onderhouden, voorziet nu de tweede verdieping van warmte en warm water in de douche. De capaciteit is ruim voldoende voor een eventuele tweede badkamer of het verwarmen van het hele huis.
De huidige bewoner maakt deels gebruik van gaskachels, wat niet alleen een weldadige warmte biedt, maar ook eenvoudig aan en uit te zetten is voor energiebesparing wanneer nodig. Ondanks dat de achtergevel en tuin op het zuiden zijn georiënteerd, is dankzij isolatie en voorzetglas geen airco nodig om het huis koel te houden. Een uniek stadswoning waarover u zeker verrast zult zijn.

Woonoppervlakte circa 98m2

————————————————————————————————————————————————–

LIVE, WORK AND ENJOY! This beautiful canal house in Alkmaar, a national monument, is excellently maintained. With the charming city centre of Alkmaar at your feet, you will enjoy all the advantages: shops, the theatre, museums, terraces and schools are within walking distance or easily accessible by bike (the NS railway station). Being allowed to live here in this character property will certainly enrich your life.
Living on the Alkmaar canal is not just beautiful, it is extremely special. From your window, you can fully enjoy the bustling life passing by, along a canal full of monuments. Time for a boat?
The current occupant, an architect, architectural historian and sculpture artist, has a lovely study on the first floor with views over the canal. There is also a studio in the garden. This house and its atmosphere lend themselves not only to living but also to working.
Living as many would like but few can, is now possible! If you don’t want to live there permanently, the house offers the possibilities. It generates income all year round, as Alkmaar attracts guests all year round.
Built in 1624, the house will be four hundred years old in 2024. Thanks to the restoration, the historical atmosphere is felt throughout the house, making it a cosy and intimate home. Authentic colours, materials and layout perfectly match the rich history of this special house.

Ground floor: Enter! Immediately noticeable: a spacious hall where the meter cupboard is located. In it, plenty of groups, the electrical installation of the house has been completely renewed and in order. Here you can already see painted oak beams that are -present throughout the house. But what stands out most is the stained-glass artwork in the door to the living room. This unique window was specially designed for this place and can be taken over.
From the hall, you enter the living room with an open kitchen, where a beautiful view of the canal and the green city garden unfolds. In nice weather, the back door is wide open, and nature flows seamlessly into the house.
In the living room, the cosy gas stove crackles, and the warm colours immediately catch the eye, perfectly suited to the atmosphere that a four-century-old house brings. As the panelling and staircase have recently been renewed, you have the freedom to adjust the colours and design to your own taste, a rarity compared to most canal houses where the historic interior is under monument protection.
The kitchen area is built entirely in the style of the monument, understated and functional. While cooking, you also take part in conversations at the kitchen table. With solar panels present, cooking is done on an induction cooker, but the gas connection is still intact.
The garden, a true city garden, is directly accessible from the kitchen. The paving is laid in a special pattern with yellow stones as old as the house itself. The rear facade is in the same colour as some luxurious red facades on various canals. It is lovely to have breakfast in the early sun already. With tall vegetation, the garden becomes a lovely shaded area in the afternoon, when the sun is hottest, ideal for outdoor dining during warm summer evenings. The roof terrace is visible from the garden, where you can enjoy the sun in peace and privacy if you wish, as no property overlooks the garden.

First floor:Accessible via a staircase, this staircase perfectly suits the 17th-century style, but can easily be adapted if desired. Upstairs are the work or studio room and the bedroom.
The fantastic view of the canal from the study makes this room special. Open the windows and let the outdoors pass you by; you feel instantly connected to the liveliness outside. The beams of the canal house are also clearly visible here, contributing to a nice and homely atmosphere.
This room offers countless possibilities: a workspace, studio, hobby room, salon, your own home practice, or studio. For example, if you want to create two extra bedrooms or are considering a second bathroom, this is one of the possibilities. We would be happy to tell you more about the options.
Almost hidden in a wooden wall is the door to the master bedroom, where on the ceiling you can admire the original finish from a distant past. The ochre colour matches perfectly with the old, somewhat purplish colours of the other walls and floor. In fine weather, the room is bathed in lovely sunlight through the large windows. This light falls across the stairs to the ground floor through the open window frames with bars.
One of the windows gives access to the sunny roof terrace, where it is pleasant early in the year thanks to the windless location against the rear façade. The high vegetation makes this outdoor space look remarkably green for an inner city.

Second floor: On this floor are two bedrooms and a bathroom with bath. All rooms are located under the 17th-century roof, with the monumental status of the property being felt in every place. The front bedroom is equipped with a bedstead, while the second bedroom is also spacious enough. With the exception of your own color and taste, this room is ready to sleep in immediately.
The bathroom is complete with a bathtub, shower, toilet and sink, matching the style of the entire house. The second floor is heated by radiators, and this system can be extended to all residential floors if desired.

In conclusion: This authentic canal house embraces ideal living comfort with all its historical details. The location is also superb, with direct access to the coziness of the city without experiencing noise or other nuisances. Parking is easy with permit applications, often even at the door, and the Schelphoek garage just a 5-minute walk away offers a convenient indoor parking option with the permit.
Longing for more outdoor living? A verdant urban garden extends behind the home, with an adjacent studio space. From the first-floor bedroom you enter a sunny roof terrace with lots of privacy. Just put a chair by the canal and we predict unforgettable moments. All amenities are within walking distance, including the train station just 10 minutes by bike. The arterial roads around Alkmaar are easily accessible, with quick access to the A9. Come and experience this well-maintained, cozy canal house.
Importantly, the house is technically in excellent condition. The gutters have been renewed and the exterior painting has been well maintained. Solar panels and a battery for power storage have been installed, and rear windows have been installed at many of the windows. The central heating boiler, which has been regularly maintained, now supplies the second floor with heat and hot water in the shower. The capacity is ample for a possible second bathroom or heating the entire house.

The current occupant partially uses gas stoves, which not only provides soothing warmth, but is also easy to turn on and off for energy savings when needed. Despite the fact that the back facade and garden are oriented to the south, thanks to insulation and front glass, no air conditioning is needed to keep the house cool. A unique townhouse about which you will certainly be surprised.

Living area approximately 98m2
  • Bouwjaar: 1624
  • Woonhuis soort: Grachtenpand
  • Woonhuis type: Tussenwoning
  • Woonoppervlakte: 100 m2
  • Inhoud: 347 m3
  • Voorzieningen: Tv kabel, Dakraam, Zonnepanelen
  • Bijzonderheden: Monument

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.