| mijn dossier

Hekelstraat 12 Alkmaar

€ 250.000 k.k.

In het oude centrum van Alkmaar, in een van de meest pittoreske straatjes, bieden wij deze schitterende winkelruimte te koop aan. Met de aanwezigheid van o.a. ambachtelijke bedrijfjes, bijzondere winkeltjes en dienstverlenende bedrijfjes is de Hekelstraat een unieke en karakteristieke winkelstraat! De winkelruimte heeft een oppervlakte van circa 69 m2 en heeft een pui breedte van circa 4 meter. Verder beschikt de ruimte over een 2 keukenblokken, sanitair en een patio. De oude binnenstad is gunstig gelegen nabij het Waagplein (De Kaasmarkt) en de hoofdwinkelstraten van Alkmaar. Het pand is bereikbaar per openbaar vervoer en per auto die men in de nabijgelegen Karpertongarage aan de Kanaalkade (betaald) kan parkeren. Ook parkeren bezoekers veelal in de Schelphoek of een van de andere garages. De binnenstad is eveneens prima toegankelijk voor wandelaars, fietsers en reizigers per openbaar vervoer. U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van deze winkelruimte krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Wij proberen onze bezichtigingen altijd in samenspraak met verkoper en u als kijker te plannen en nemen ruim de tijd, zodat u op uw gemak het pand kunt bekijken en ervaren. *********************************************************************** Uitgangspunten met betrekking tot de verkoop: *********************************************************************** Het verkochte Hekelstraat 12, 1811 BM te Alkmaar Kadastrale aanduiding Gemeente: Alkmaar Sectie: B Nummer: 5181 Appartementsindex: 1 Vereniging van Eigenaren Dit betreft een appartementsrecht, rechtgevende op uitsluitend het gebruik van de winkelruimte op de begane grond. De VVE bestaat uit twee appartementsrechten, boven de winkel bevindt zich momenteel een bovenwoning. De kosten voor het onderhoud en de verzekering van het pand worden door de eigenaren gezamenlijk betaald. Oppervlakte * VVO Begane grond: 69 m2 * VVO Totaal: 69 m2 Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom. Bestemmingsplan Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Binnenstad Zuid en Oost‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 maart 2012. Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie‘ en dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie‘ De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, maatschappelijke doeleinden, galerie, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel en consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag; b. woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, bergingen en andere nevenruimten in alle bouwlagen; c. wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven, verblijfsgebied en groenvoorzieningen; alsmede voor: d. kantoren en bedrijven in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd-1”; e. gebouwde parkeervoorzieningen, bergingen en/of magazijnen in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd-2”; f. horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 2”; g. horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 3”; h. horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 4”; i. een koffiehuis in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca – koffiehuis”; j. een hotel in alle bouwlagen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca – hotel”; k. seksinrichting in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – seksinrichting”; l. detailhandel, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel en bedrijven in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, voor zover deze functies op de begane grond zijn toegestaan en voor zover gelijk aan het gebruik van de begane grond, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd – verdieping”; m. horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) op de verdieping ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca – verdieping”. Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 4 augustus 2023. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar. Voorbehoud Goedkeuring en gunning eigenaar. Vraagprijs € 250.000,- kosten koper Zekerheidsstelling Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming. Koopovereenkomst De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. Notaris Nader door koper te bepalen. Staat van de onroerende zaak De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where” met uitzondering van aangebrachte voorzieningen door huurder, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd. Milieubodemgesteldheid Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen. Beeldbepalend pand Hekelstraat 12 betreft een beeldbepalend pand. Energielabel Labelklasse: A+ Geldig tot: 24 juli 2033 Datum van oplevering In overleg. Bijzonderheden – De cv-installatie wordt geleased – De schermen die momenteel de behandelruimtes scheiden zijn ter overname Baten en lasten Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende zaak belasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het betreft het eigendom van de onroerende zaak. Rechten en verplichtingen Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en dergelijke blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Courtage Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd. WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd: – Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n); – kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN); – kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN). Privacy Leygraaf respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Disclaimer Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt. Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Informatie Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij: LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC Alkmaar [email protected] 0725114318
  • Bouwjaar: 1914

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.