| mijn dossier

Einthovenstraat 9 Alkmaar

Op een top locatie op bedrijventerrein Oudorp, direct aan de ringweg van Alkmaar, staat het complex “Oudorper Poort”. In dit complex bieden wij een representatieve kantoor/bedrijfsruimte van circa 59 m2 VVO te koop aan! Bedrijventerrein “Oudorp”, waar verschillende gerenommeerde bedrijven zijn gevestigd, is gelegen aan de rand van het centrum van Alkmaar. Op 5 minuten fietsen van de binnenstad, op 2 minuten van de ringweg en met goede openbaar vervoer verbindingen. De aangeboden kantoor/bedrijfsruimte is voorzien van gas, water en elektra-aansluitingen, evenals elektrische overheaddeur en is ideaal voor startende ondernemers en hobbyisten, maar is tevens een zeer interessant beleggingsobject. Wilt u de kantoor/bedrijfsruimte aan Einthovenstraat 9 zelf bewonderen? Neem dan snel contact op met ons kantoor! *********************************************************************** Uitgangspunten met betrekking tot de verkoop: *********************************************************************** Het verkochte Einthovenstraat 9, 1821BV te Alkmaar Kadastrale aanduiding Gemeente: Oudorp Sectie: A Nummer: 5487 Index: 100 Oppervlakte * VVO Begane grond: 30,6 m2 * VVO Eerste verdieping: 28,9 m2 * VVO Totaal: 59,5 m2 Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom. Bestemmingsplan Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Overdie, Omval en bedrijventerrein Oudorp‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 mei 2013. Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd-1‘ De voor ‘Gemengd – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 in Bijlage 1, Staat van Bedrijven; b. bedrijf met maximaal milieucategorie 3 in Bijlage 1, Staat van Bedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3’; c. bedrijf met maximaal milieucategorie 4 in Bijlage 1, Staat van Bedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4’; d. bedrijfsgebonden kantoorruimte, ten dienste van het ter plaatse gevestigde bedrijf, tot maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak per bedrijfsvestiging met een maximum van 2.000 m² bruto vloeroppervlak; e. zelfstandige kantoren tot maximaal 750 m2 per kantoor, met een maximum van 3.000 m2 per gebouw; f. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, waarbij de functie gemaximeerd is tot 20% van het totale bruto vloeroppervlak met een maximale winkelvloeroppervlak van 100 m2; g. afgeschermde buitenopslag, voor zover achter de voorgevelrooilijn; h. cultuur en ontspanning; i. onderwijs op een bedrijventerrein; j. medisch op een bedrijventerrein; k. religieuze voorzieningen; l. sportvoorzieningen; m. bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’; n. tevens bestemd voor vaarwatergebonden bedrijvigheid inclusief scheepsbouw voor schepen langer dan 25 meter, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd – vaarwatergebonden bedrijven’; o. standplaats voor detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van detailhandel – standplaats’; p. webwinkel op een bedrijventerrein; q. een uitvaartcentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘uitvaartcentrum’; r. silo’s, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘silo’; Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 14 juli 2023. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar. Parkeren Voor het object of op het nabijgelegen P+R-terrein. Bereikbaarheid De locatie is goed bereikbaar per auto vanaf de A9 en N242 alsmede per openbaar vervoer. Servicekosten Er is een actieve Vereniging van Eigenaren aanwezig. De VVE stukken zijn op aanvraag verkrijgbaar. Energielabel Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar omdat de unit is vrijgesteld van deze verplichting op basis van het oppervlak. Voorbehoud Goedkeuring en gunning eigenaar. Vraagprijs € 145.000,- kosten koper Zekerheidsstelling Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming. Koopovereenkomst De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. Notaris Nader door koper te bepalen. Staat van de onroerende zaak De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where” met uitzondering van aangebrachte voorzieningen door huurder, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Rechten en verplichtingen Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en dergelijke blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Courtage Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd. Privacy Leygraaf respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Disclaimer Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt. Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Informatie Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij: LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC Alkmaar [email protected] 0725114318
  • Bouwjaar: 2010

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.