| mijn dossier

Berenkoog 44 Alkmaar

UNIEKE BEDRIJFSLOCATIE VAN CIRCA 1.448 M2 BVO ZEER CENTRAAL GELEGEN OP BEDRIJVENTERREIN BEVERKOOG! Met trots presenteren wij u de bedrijfspanden met een groot buitenterrein gelegen aan Berenkoog 44G en 44H te Alkmaar. De panden zijn gelegen op eigen grond en beschikken over ruime parkeergelegenheid. Berenkoog 44G beschikt over een elektrische overhead deur, een bedrijfsruimte op de begane grond en een verdieping die in gebruik is als opslag. Berenkoog 44H beschikt over 2 elektrische overheaddeuren, bedrijfsruimte, een pantry, sanitair en kantoor op de begane grond en opslag, kantoorruimte en sanitair op de verdieping. De bedrijfspanden zijn gelegen op bedrijventerrein Beverkoog aan de hoofdweg de Berenkoog. De bereikbaarheid is zeer goed. Zowel via de entree aan de zuidzijde van het bedrijventerrein als via de ontsluiting aan de Noordzijde bij Heerhugowaard bent u zo op de ringweg en de A9. U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van deze bedrijfspanden krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Wij proberen onze bezichtigingen altijd in samenspraak met verkoper en u als kijker te plannen en nemen ruim de tijd, zodat u op uw gemak de panden kunt bekijken en ervaren. *********************************************************************** Uitgangspunten met betrekking tot de verkoop: *********************************************************************** Het verkochte Berenkoog 44G en 44H, 1822 BJ te Alkmaar Kadastrale aanduiding Gemeente: Alkmaar Sectie: M Nummer: 835 Grootte: 1.365 m2 Kadastrale aanduiding Gemeente: Alkmaar Sectie: M Nummer: 836 Grootte: 410 m2 Oppervlakte * BVO Begane grond: 771 m2 * BVO Eerste verdieping: 655 m2 * BVO Tweede verdieping: 21,9 m2 * BVO Totaal: 1.448 m2 Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom. Bestemmingsplan Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Beverkoog‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 oktober 2012. Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘. De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 4 van de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1); b. solitaire kantoren, met een maximale oppervlakte van 750 m², mits deze geen sterke publiekaantrekkende werking c.q. baliefunctie hebben, waarbij een maximum oppervlak van 3000 m² aan kantoorunits per gebouw geldt; c. bedrijfsgebonden kantoorvoorzieningen, gemaximeerd tot 50% van het bruto vloeroppervlak van de hoofdfunctie en een maximale bruto vloeroppervlak van 2000 m² per bedrijf; d. dienstverlening; e. perifere detailhandel in ABC-goederen; f. perifere detailhandel tot 1500 m2 winkelvloeroppervlak (wvo); g. ondergeschikte detailhandel, al dan niet in combinatie met reparatiewerkzaamheden, gemaximeerd tot 20% van het totale bruto vloeroppervlak van de hoofdfunctie, met een maximale omvang van 100 m² winkelvloeroppervlak (wvo), mits de detailhandel gerelateerd is aan de hoofdfunctie; h. een webwinkel; i. medische voorzieningen; j. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’; k. een horecabedrijf van categorie 4, ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 4’; l. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg, ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’; m. een kindercentrum, ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’; n. een sportschool, ter plaatse van de aanduiding ‘sportcentrum’; met de daarbij behorende: o. bouwwerken; p. aan- en uitbouwen; q. tuinen, erven en terreinen; r. ontsluitingswegen, voet- en fietspaden; s. parkeervoorzieningen; t. nutsvoorzieningen; u. groenvoorzieningen; v. waterlopen en waterpartijen. Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 17 oktober 2023. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar. Voorbehoud Goedkeuring en gunning eigenaar. Vraagprijs € 995.000,- kosten koper Zekerheidsstelling Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming. Koopovereenkomst De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. Notaris Nader door koper te bepalen Staat van de onroerende zaak De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Het object wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd. Beheer vereniging De objecten maken onderdeel uit van een beheer vereniging waarvoor in 2023 een maandelijkse contributiebijdrage van €479,72 betaald wordt. Energielabel Van het aangeboden object is een energielabel E beschikbaar met een geldigheidsdatum tot 12 oktober 2033. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen. Datum van oplevering In overleg, kan op korte termijn. Baten en lasten Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende zaak belasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het betreft het eigendom van de onroerende zaak. Rechten en verplichtingen Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en dergelijke blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Voor de van toepassing zijnde erfdienstbaarheden en overige bijzondere lasten en beperkingen verwijzen wij u naar het eigendomsbewijs dat staat ingeschreven in het kadaster. Indien gewenst kunnen wij u deze doen toe komen. Courtage Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd. WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd: – Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n); – kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN); – kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN). Privacy Leygraaf respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Disclaimer Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt. Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Informatie Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij: LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC Alkmaar [email protected] 0725114318
  • Bouwjaar: 1981

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.